Bolesław Błaszczyk – Sceny i recytatywy

1. – 3. Recytatywy (1993)

4. – 7. Sceny baletowe (1993)

8. – 26. Sceny pokutne (1997, 2007, 2015)

27. Sadyba night birds (2016)

dla mojego syna Mikołaja Błaszczyka

Bolesław Błaszczyk Ur. 1969. Od 1984 gra w formacjach eksperymentalnych, w tym Intuition Orchestra, a od 2000 w komediowym kwartecie smyczkowym Grupa MoCarta, znanego poza Polską jako The Moz’art Group. Jest autorem książek o Eugeniuszu Rudniku, Bohdanie Mazurku, Andrzeju Bieżanie i Apolinarym Szelucie oraz szeregu esejów m.in. o historii Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Od 1978 komponuje głównie na fortepian i instrumenty smyczkowe. Recytatywy i Sceny baletowe (1993) Tracks 1.- 3. Recytatywy 1-3 Tracks 4.- 7. Sceny baletowe 4-7 Materiał wyjściowy cyklu to skomponowane i nagrane przeze mnie struktury wiolonczelowe. Jedynie dźwięki klawesynu i wielkiego bębna pochodzą z syntezatora Roland Canvas. Utwór był powstawał lipcowymi nocami 1993 roku w Kazimierzu nad Wisłą podczas kursów kompozytorskich Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. O realizację utworu zmontowanego na komputerze IBM PC 486, zadbał Krzysztof Czaja, a używałem w niej samplera Akai S-1000 oraz klawiatury sterującej. W trzeciej Scenie baletowej Pozwoliłem sobie na mały żart, w postaci zdeformowanej imitacji fragmentu kompozycji Jarosława Siwińskiego Postrzeganie muzyki jest procesem skomplikowanym lecz bardzo klarownym.. Całość pracy służyła jako element powstającej wówczas kolektywnej multimedialnej opery Grupy MM Czerwona wyrwa w bruku ulicznym. Materiał nagrany w Kazimierzu prezentowałem w 1995 w Hochschule fur Musik w Stuttgarcie uczestnikom kursu muzyki elektronicznej Marka Chołoniewskiego, a inscenizacje całej opery miały miejsce m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej, Studio S-1 im. W. Lutosławskiego i w Gdańsku podczas Festiwalu „Droga”. Muzyka ta żyje teraz własnym, osobnym życiem, dawno oddzieliwszy się od swego pretekstu. Recytatywów będących pierwotnie akompaniamentem, dla śpiewu i mowy nie wypełnia już słowo, noszą one teraz własny, odrębny charakter. Sceny baletowe nie opisują już ruchu, taneczne niegdyś przebiegi przeobraziły się już dziś w nieużytkową suitę. Sceny pokutne (1997, 2007, 2015) Tracks 8.- 26. – Sceny pokutne Cały materiał napisałem i nagrałem na wiolonczeli. Niektóre ze Scen pokutnych są niemymi recytatywami. Ścieżkę 24 zarejestrowałem w Studio Grubba Rybba Arkadiusza Wasia w Markach w 1997 roku. Ścieżka 16 powstała w studio warszawskiego Teatru Baj, a realizacji dokonał Jacek Alka „Alosz”. Żaden z nas nie pamięta już kiedy. Materiał wiolonczelowy ścieżek 8-15, 17-22 oraz 24 i 25 skomponowałem w lutym 2007 i wkrótce nagrałem w Studio S-1 im. W. Lutosławskiego w Warszawie przy udziale Ewy Guziołek-Tubelewicz. W maju 2015 do ścieżek 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25 dla mojego syna Mikołaja dopisałem partie solowe, które na swojej wiolonczeli nagrał w Świder Studio w Otwocku, a montażu dokonał Jacek Wąsowski. Sadyba night birds (2016) Track 27 – Sadyba night birds Utwór Sadyba night birds zagrałem na Nord Stage Piano 4. Sadyba to piękne miejsce. Przestrzeń tę wypełniają nocne recytatywy ptaków, pamięć odsłania niezapomniane sceny.

 

for my son Mikołaj Błaszczyk

Bolesław Błaszczyk Born 1969. Since 1984, he has been playing in experimental formations, a.o. Intuition Orchestra, and since 2000 in the comedy string quartet Grupa MoCarta, known outside Poland as The Moz’art Group. He wrote the books about Eugeniusz Rudnik, Bohdan Mazurek, Andrzej Bieżan and Apolinary Szeluto and a number of essays a. o. about the history of the Polish Radio Experimental Studio. Since 1978, he composes mainly for piano and string instruments. Recitatives and Ballet scenes (1993) Tracks 1.- 3. Recitatives 1-3 Tracks 4.- 7. Ballet scenes 4-7 The starting material of the cycle are cello structures composed and recorded by me. Only the sounds of the harpsichord and the big drum come from the Roland Canvas synthesizer. The piece was written on July nights in 1993 in Kazimierz on the Vistula River during composition courses of the Polish Society of Contemporary Music. Krzysztof Czaja was responsible for the production of the piece, which was edited on an IBM PC 486 computer, and I used an Akai S-1000 sampler and a keyboard. In the third ballet scene, I allowed myself a little joke in the form of a deformed imitation of a fragment of a composition by Jarosław Siwiński Perceiving music is a complicated but very clear process. The entire work served as an element of the collective multimedia opera of the MM Group, A Red Hole in the Street Pavement, which was being created at that time. I presented the material recorded in Kazimierz in 1995 at the Hochschule fur Musik in Stuttgart to participants of Marek Chołoniewski’s electronic music course, and the entire opera was staged, among others, at the Center for Contemporary Art, Studio S-1 W. Lutosławski and in Gdańsk during the „Droga” Festival. This music now lives its own, separate life, having long been separated from its pretext. Recitatives, which were originally an accompaniment for singing and speech, are no longer filled with words, they now have their own, separate character. Ballet scenes no longer describe movement, the dance sequences that used to be once transformed into a useless suite. Penitential Scenes (1997, 2007, 2015) Tracks 7.- 25. – Penitential scenes I wrote and recorded all the material on cello. Some of the Penitential Scenes are silent recitatives. I recorded track 24 at Studio Grubba Rybba Arkadiusz Waś in Marki in 1997. Ścieżka 16 was created in the studio of the Baj Theater in Warsaw and produced by Jacek Alka „Alosz”. None of us remember when. I composed the cello material for tracks 8-15, 17-22 and 24 and 25 in February 2007 and soon recorded it in Studio S-1. W. Lutosławski in Warsaw with the participation of Ewa Guziołek-Tubelewicz. In May 2015, I added solo parts to tracks 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 25 for my son Mikołaj, which he recorded on his cello in Świder Studio in Otwock, and were edited by Jacek Wąsowski. Sadyba night birds (2016) Track 27 – Sadyba night birds I played Sadyba night birds on Nord Stage Piano 4. Sadyba is a beautiful place. This space is filled with the night recitatives of birds, and memory reveals unforgettable scenes.