Spiritual Acoustic Noise

Spiritual Acoustic Noise
Sound Message
Soul Massage

Przepływają bajką z bajki w bajkę.
Jedna, kończąc się rozpoczyna kolejną i trwa cykl – cykl cykli i kończy się, i tak dalej. Każda bajka inna. Mała bajka jest większą. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. W każdej z nich coś, co mówi: „Jedna bajka. Bajka. Szum…” Masują duszę. Subtelnie masują ciało mózgiem, mózg ciałem, mózg dźwiękiem, ciało dźwiękiem. Ciało dźwiękiem od środka. Oczyszczająco.

Spiritual Acoustic Noise
Martyna Kabulska – skrzypce, głos;
Andrzej Rejman – fortepian;
Piotr Dąbrowski – instrumenty perkusyjne, głos;

Zespół powstał po koncercie Martyny i Piotra z cyklu Strumień (#8, 18 listopada 2018) w warszawskiej kawiarni 4 Pokoje. Wspólnie z Andrzejem Rejmanem postanowili spotkać się na sesji nagrniowej. Sesja naładowana została taką energią i dała muzykom tyle radości, że postanowili wydać nagrany materiał i działać razem pod nazwą Spiritual Acoustic Noise. Wejście w nieznane, za każdym razem, jak poszukiwacz wody, który sam jest wodą przesiąknięty.

1. Ptaszek – The Birdie
2. Wpadliśmy na chwilę – We Are Only Passing By
3. Latarka – The Torch
4. Mikser twarzy – The Face Mixer
5. Przejście – The Transition
6. Chata – The Hut
7. Lot – The Flight
8. Zejście – The Descent

Materiał nagrano 5 stycznia 2019 roku w Quality Studio w Warszawie.
Realizacja, mix i mastering – Jeremiasz Hendzel

http://spiritualacousticnoise.tilda.ws

 

Spiritual Acoustic Noise

Sounds Message

Soul Massage

They flow from a fairy tale to a fairy tale.
One, ending, starts another and lasts a cycle – a cycle of cycles and ends, and so on. Each fairy tale is different. The little fairy tale is bigger. And yet, and yet, and yet, and yet. In each of them something that says something: „One fairy tale. A fairy tale. The noise…” They massage the soul. They subtlely massage the body with the brain, the brain with the body, the brain with sound, the body with sound. The body is sounded from the inside. Cleansing.

Spiritual Acoustic Noise

Martyna Kabulska – violin, voice;

Andrzej Rejman – piano;

Piotr Dąbrowski – percussion instruments, voice;

The ensemble was formed after a concert by Martyna and Piotr from the series Stream (#8, November 18, 2018) in Warsaw’s café 4 Rooms. Together with Andrzej Rejman, they decided to meet for a recording session. The session was so full of energy and gave the musicians so much joy that they decided to release the recorded material and act together under the name of Spiritual Acoustic Noise. Entering the unknown, every time, like a water seeker who is saturated with water himself.

1. Ptaszek – The Birdie

2. Wpadliśmy tu na chwilę – We Are Only Passing By

3. Latarka – The Torch

4. Mikser twarzy – The Face Mixer

5. Przejście – The Transition

6. Chata – The Hut

7. Lot – The Flight

8. Zejście – The Descent

The material was recorded on 5 January 2019 in Quality Studio in Warsaw.
Realization, mix and mastering – Jeremiasz Hendzel