Holobiont

Radio Noise Duo (Tomasz Misiak i Marcin Olejniczak). Duet poszukujący inspiracji w żywiole elektryczności, szumach radiowych i amplifikowanych przedmiotach codziennego użytku. Wcześniej muzycy związani z takimi grupami jak ,,kalEka’’ (Misiak) czy ,,Monopium’’ (Olejniczak), realizowali również projekty solowe. ,,Radio Noise Duo’’ jest odnogą ,,Radio Noise Orchestra’’ – wciąż trwającej inicjatywy mającej na celu waloryzowanie szumu radiowego w rozmaitych działaniach artystycznych. Ostatnie realizacje prezentowali w: Galerii CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie (,,Radio Noises – Lost&Found’’, 2017; ,,Pas transmisyjny’’, 2018), Galerii ,,Alterier’’ w Bełchatowie (,,codaDADAnoc’’, 2017; ,,Kultura Poza Centrum’’, 2018), CSW ,,Łaźnia’’ w Gdańsku (,,In Progress’’, 2018),  Ostrowie Wielkopolskim (,,Defibrylator 7’’, 2018), Galerii ,,Tak’’ w Poznaniu (,,Art Week’’, 2018), Krakowie (,,Audio Art Festival’’, 2018), Toruniu (XII  Festiwal Performance ,,Koło Czasu/Ad Astra’’, 2018; Festiwal Muzykofilia. Edycja III: ,,ars elektronika’’, 2019), Gorzowie Wielkopolskim (,,Sejf’’, 2020). Nagrania Radio Noise Duo znalazły się: w programie festiwalu ,,Radiophrenia’’ (Glasgow, 2017, 2019), były emitowane na antenie Moonah Community Radio (Tasmania, 2019), znalazły się na kompilacjach: ,,RADIO NOISES’’ [ANG CD 01/2017], ,,AKUSMATA’’ [ANG CD 04/2019]; splitach z mothertape [ANG CD02/2018] i Michałem Turowskim [ANG MC01/2020], na albumie wydanym na dyskietce ,,Occlusion’’ [Pionierska Records, FDD 008] oraz wydawnictwach internetowych.

Tomasz Misiak – filozof, kulturoznawca, artysta łączący pracę naukową z działalnością artystyczną na polu muzyki i sztuki dźwięku. W swych poszukiwaniach teoretycznych i artystycznych stara się ukazywać napięcia wynikające z połączenia analogowych i cyfrowych technologii przekształcających dźwięk waloryzując szum jako zjawisko estetyczne. Współtworzył grupę ,,kalEka’’, a także efemeryczny projekt ,,Radio Noise Orchestra’’. Obecnie, wraz z M. Olejniczakiem, tworzy ,,Radio Noise Duo’’. Efekty swojej pracy pokazywał w ramach wielu koncertów, festiwali i wystaw, m. in. Audio Art w Krakowie, Industrial Festival we Wrocławiu, Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu czy Galerii BWA w Zielonej Górze. Prowadzi (z M. Olejniczakiem) niezależne wydawnictwo płytowe ,,Antenna Non Grata’’.

Marcin Olejniczak – z wykształcenia socjolog, kulturoznawca i pedagog. Od 1996 roku realizuje i prezentuje projekty intermedialne, instalacje, performance, koncertuje indywidualnie, w duetach i w zespołach. W latach 1995-2003 współtworzył ,,Grupę Twórczą MY’’. Aktualnie porusza się w obszarze działań dźwiękowych penetrujących możliwości związane z estetyką postindustrialną, muzyką konkretną, neokabaretem, swobodną improwizacją – w ramach projektów ,,Opiumathic’’ i ,,Monopium’ (wspólnie z M. Majcherem) oraz fascynuje się awangardowymi, transgresyjnymi możliwościami wykorzystywania szumu radiowego – współtworzy ,,Radio Noise Duo’’ (razem z T. Misiakiem). Współpracuje z Galerią CKiS ,,Wieża Ciśnień’’ w Koninie (od 2013 roku jest kuratorem przeglądu Restytucje). Prowadzi (z T. Misiakiem) niezależne wydawnictwo płytowe ,,Antenna Non Grata’’.

Radio Noise Duo. Duet (Tomasz Misiak and Marcin Olejniczak from Poland) looking for inspiration in electricity, radio noise and amplified everyday objects. Earlier the musicians were associated with groups like ,,kalEka’’ (Misiak) or ,,Monopium’’ (Olejniczak), but they also had some solo projects. ,,Radio Noise Duo’’ is a part of ,,Radio Noise Orchestra’’ – still continuing initiative focused on radio noise in various artistic activities.   The last works were presented at: CKiS Gallery ,,Wieża Ciśnień’’ in Konin (,,Radio Noises – Lost&Found’’, 2017; ,,Pas transmisyjny’’, 2018), ,,Alterier’’ Gallery in Bełchatów (,,codaDADAnoc’’, 2017; ,,Kultura Poza Centrum’’, 2018), CSW ,,Łaźnia’’ in Gdańsk (,,In Progress’’, 2018),  in Ostrów Wielkopolski (,,Defibrylator 7’’, 2018), at ,,Tak’’ Gallery in Poznań (,,Art Week’’, 2018), in Kraków (,,Audio Art Festival’’, 2018), in Toruń (XII  Festiwal Performance ,,Koło Czasu/Ad Astra’’, 2018; Festiwal Muzykofilia. Edycja III: ,,ars elektronika’’, 2019), in Gorzów Wielkopolski (,,Sejf’’, 2020). The ,,Radio Noise Duo’s’’ recordings were included in the festiwal programme ,,Radiophrenia’’ (Glasgow, 2017, 2019), were broadcast on air Moonah Community Radio (Tasmania, 2019). The recordings were placed on: compilations ,,RADIO NOISES’’ [ANG CD 01/2017] and ,,AKUSMATA’’ [ANG CD 04/2019], splits ,,mothertape’’/,,Radio Noise Duo [ANG CD02/2018] and Michał Turowski/,,Radio Noise Duo’’ [ANG MC01/2020],  floppy disc album ,,Occlusion’’ [Pionierska Records, FDD 008], netlabels compilation.

Tomasz Misiak – philosopher and artist combining scientific work with artistic activity in the field of music and an art of sound. In his theoretical and artistic search, he tries to show the tension arising from the combination of analog and digital technologies which transform the noise into sound as an aesthetic phenomenon. He co-created the kalEka group, and also the ephemeral project called Radio Noise Orchestra. Currently, together with Marcin Olejniczak, he creates Radio Noise Duo. The effects of his work were shown in many concerts, festivals and exhibitions like: Audio Art in Cracow, Industrial Festival in Wroclaw, Arsenal Gallery in Poznan and BWA Gallery in Zielona Gora. He menages (with M. Olejniczak) an independent label ,,Antenna Non Grata’’.

Marcin Olejniczak – sociologist and educator. Since 1996 he has been performing and presenting intermedia projects, installations, and gives concerts (solo tours, duos and with bands). In the years 1995-2003 he co-created the Creative Group MY. Currently he is moving in the area of acoustic activities which penetrate the possibilities of postindustrial aesthetics, concrete music, neo-cabaret, free improvisation – as part of the Opiumathic and Monopium projects (together with M. Majcher). He is also fascinated by the avant-garde transversal possibilities of radio noise. He co-creates Radio Noise Duo (together with T. Misiak). He cooperates with the CKiS Gallery „Wieża Ciśnień” in Konin (since 2013 he is the curator of Restytucje Review). He menages (with T. Misiak) an independent label ,,Antenna Non Grata’’.

https://www.facebook.com/AntennaNonGrata/  

https://antennanongrata.bandcamp.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=hARZpfU33Nk 

https://www.youtube.com/watch?v=6_d6e17z7j0

https://www.youtube.com/watch?v=SGakB1MBQGI

https://www.youtube.com/watch?v=6_d6e17z7j0&t=24s 

https://www.youtube.com/watch?v=RQacipX5Gy4

https://www.youtube.com/watch?v=J5HjQYN4I84&feature=player_embedded