Edyta Mąsior – video Laiki (2009) loop

Pierwsza praca z serii Laiki (2009) jest kinematograficznym ujęciem – jedna scena, kilka planów – do nakręcenia której punktem wyjścia stał się targ uliczny w Pireusie (Grecja). Sekwencja ta to wideo-instalacja będąca przykładem na strukturę dzieła o strumieniowym charakterze. Wymieniona praca wideo jest formą cytatu do kolejnych realizacji tego cyklu. Temat został zaczerpnięty z ruchu targowego, następnie rozwinięty w nową sytuację medialną. Przez analogię, targ staje się punktem wyjścia do dalszego doświadczania, modelem struktury dalszej korelacji i przejścia do interaktywności. Początkowy, inicjujący cykl prac materiał został zarejestrowany w Grecji (pierwsze uwarunkowanie). W wyniku „konceptualnej fuzji” staje się analogonem, w którym poetyckie nawiązanie wprowadza intermedialny kontekst.

The first work from the series Laiki (2009) is a cinematographic shot – one scene, a few plans – for making the starting point of a street market in Piraeus (Greece). This sequence is a video-installation that is an example of the structure of a streamed work. The mentioned video work is a form of quotation for subsequent realizations of this cycle. The topic was taken from the market movement, then developed into a new media situation. By analogy, the market becomes the starting point for further experience, the model of the structure of further correlation and the transition to interactivity. The initial, entering work cycle material was registered in Greece (the first condition). As a result of the „conceptual fussion” it becomes an analogon, in which a poetic reference introduces an intermedia context.