Edyta Mąsior – Laiki #1 – #6

Początkowo praca Laiki to zapis w strumieniowym charakterze (pole odbioru w dyspozytywie kinowym). Laiki #1 – nisza powstawała w przestrzeni Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie (monitor, początkowo ustawiony w głębi niszy metalowej konstrukcji, miał pokazywać projekcje z targu. Projekcja nie została włączona, zaczerpnęłam zielony kolor z obrazu wideo, który stał się początkiem pracy nad nową formą (wstępnie ukształtowaną w Granadzie). Laiki #2 – harfa, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Laiki #3 – Organ Underground w Kościele św. Marcina w Krakowie, Laiki #4 – rondo małe, w Leeds City Museum w Leeds, Laiki #5 – konstrukcja strunowa w Manchester, Salford Quays MediaCityUK w otwartej przestrzeni publicznej, Laiki #6 – burza na Krzemionkach.

Przestrzeń realna (targu) posłużyła do modelu struktury przestrzeni medialnej, w której targ pełni funkcję ramy systemu. Rolę płyty głównej, matrycy, która została uposażona w media cyfrowe, z użyciem języków programowania.

Elementy w przestrzeni odpowiadają przyporządkowaniu w czasie, stąd wzorce akcentów, którymi mogą być formy ewolucyjne lub formy repryzowe Nisza, harfa czy rondo małe stają się kodem dla meta-języka. W zakresie instalacyjności stanowią formę metafory w przestrzeni. Następujące po sobie inwarianty, budowane według parametrów przestrzennych i czasowych, są modyfikowane w zależności od udziału publiczności.

 

Initially, the work of Laika is a record in the stream (the reception field in the cinema disposition). Laiki # 1 – the niche was created in the space of the Solvay Contemporary Art Center in Krakow (the monitor was initially set in the depths of the metal structure and was supposed to show projections from the marketplace) The projection was not turned on, I took a green color from the video image which became the beginning of work on the new form (pre-shaped in Granada) Laiki # 2 – harp, in the Nowa Huta Cultural Center in Krakow, Laiki # 3 – Underground Organ in the Church of St. Martin in Krakow, Laiki # 4 – small roundabout, at the Leeds City Museum in Leeds, Laiki # 5 – string construction in Manchester, Salford Quays MediaCityUK in open public space, Laiki # 6 – storm on Krzemionki.

Real space (market) served the model of the media space structure, in which the market serves as the system’s framework. The role of the motherboard, a matrix that has been equipped with digital media, using programming languages.

Elements in space correspond to an order in time, hence patterns of accents, which may be evolutionary forms or reprise forms. The niche, harp or small roundabout become the code for the meta-language. In terms of installation, they are a form of metaphor in space. The subsequent invariants, built according to spatial and temporal parameters, are modified depending on the audience’s participation.