CzeT Minkus – VII Transmutations

Transmutation I

Transmutation II

Transmutation III

Transmutation IV

Transmutation V

Transmutation VI

Transmutation VII

Transmutation /Epilog/

Czesław CzeT MINKUS /ur.27 kwietnia 1957r./ – zajmuje się twórczością w obszarach współczesnej muzyki elektro-akustycznej, elektronicznej, improwizowanej oraz sztuki audio-wizualnej.

Jest artystą muzykiem, kompozytorem, a także autorem projektów muzyczno-medialnych, filmowych i teatralnych.

Od 1975 r. bierze udział w koncertach, wystawach i pokazach działań interdyscyplinarnych na festiwalach, przeglądach oraz sympozjach poświęconych muzyce i sztuce najnowszej w Polsce i wielu krajach na całym świecie. Jest członkiem – Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (PTMW), Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).

Specjalizuje się w poszukiwaniach wzajemnych relacji pomiędzy obrazem i dźwiękiem oraz innymi przejawami różnorodnych form wyrazu w potencjalnych przestrzeniach komunikacyjno-medialnych.

W trans-medialnych prezentacjach wykorzystuje narzędzia i technologie (od tradycyjnych po najnowsze) dające optymalne możliwości połączenia sztuki wizualnej, fonicznej, performatywnej i innych, kreując wyrafinowane, wielowymiarowe kompozycje.

Realizuje również specyficzne zapisy partyturowe(graficzne, przestrzenne, foto, wideo, a także biofizyczne).

W swoich kompozycjach posługuje się m.in. takimi formami jak: koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-performance, instalacja audio-wizualna, art film, oraz projekty sieciowe net-art.

Występuje także z koncertami solowymi grając na trąbce i instrumentach elektronicznych z użyciem m.in. MIDI sterowników, procesorów brzmień, komputerów, czujników świetlnych, zintegrowanych projekcji video oraz innych przestrzennych instalacji i obiektów.

Ważnym aspektem w części prac jest odkształcanie dźwięków zarówno w sposób akustyczny – (poprzez zestawy rur,płyt metalowych a także wnętrz o charakterystycznej akustyce) – jak i elektroniczny. Dźwięk trąbki często poddawany jest różnorodnym transformacjom zbliżającym go do medium elektronicznego.

Współpracował m.in. z Tomaszem Stańko – tworząc w 1984 roku Specjalny Multimedialny Quintet /real. Teatr Stu, Kraków/, oraz Michałem Urbaniakiem /proj. muzyczno-filmowy „ChopiNOWE IMPRESJE” – w 2010 roku/. Okresowo współpracuje również z innymi muzykami z kręgów – nowego jazzu, muzyki improwizowanej, teatru dźwięku, muzyki elektro-akustycznej i elektronicznej oraz wieloma artystami działającymi w innych dziedzinach sztuk medialnych.

W roku 1983 zawiązuje otwartą formację – Space Light Orchestra (SLO), następnie w 2000 roku powołuje do istnienia – Music Media Art Ensemble (MMAE), oraz w 2009 r. – MINKUS-TMAexplorers, zapraszając do współpracy – w zależności od specyfiki poszczególnych projektów – muzyków, artystów medialnych i innych wykonawców.

W 2006 zakłada Fundacje TRANS MEDIA ART CENTRUM (TMAC).

W 2009 i 2014r. zostaje stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie – muzyka.

Czesław CzeT MINKUS (born Apr.27 1957) – artist associated with contemporary, ,improvised, electro-acoustic and electronic music as well as audio-visual art. He is a musician, composer, and an author of a musical – transmedia, as well as a creator of various film and theatre projects.

Since 1975 he has participated in concerts, taking part in exhibitions and shows, co-created interdisciplinary performances and contributed to festivals, reviews and conferences  both in Poland and abroad. He is a member of Polish Society for Contemporary Music (PTMW), The Association of Polish Artists and Designers (ZPAP) and Polish Society for Electroacoustic Music (PSME). He specializes in search for mutual relations between picture and sound as well as other forms of expression in potential communication-media spaces. In trans-medial presentations he uses tools and technologies (from traditional to the most recent) which give optimal possibilities to connect various forms of art – visual, audio, performance etc. This way he creates unique, multidimensional compositions.

He also uses unique ways of score writing- (graphic, spatial, foto, video, bio-physics).

In his compositions he uses such forms as: music-media concerts, sound theatre, sound-performance, audio-visual installation, art film and net-art projects. He also performs solo concerts playing the trumpet and electronic instruments with  use of MIDI navigators, sound processors, computers, light sensors, lasers, integrated video projections as well as bio-physical objects.

The important aspect in his work is de-formation of sound using both the acoustic techniques (metal tubes and plates, the interiors with specific acoustic characteristics) and electronics. The sound of trumpet is often transformed in such a way that it reminds the electronic medium.

He cooperated with Tomasz Stańko – in 1984 in Special Multi-Media Quintet (Teatr Stu, Kraków) and with Michał Urbaniak (Music-film project “ChopiNOWE Impresje” – 2010). He often cooperates with various musicians representing new jazz, improvised music, sound theatre, electro-acoustic and electronic music and many other artists active in various spheres of media art.

In 1983, he set up an open formation – Space Light Orchestra (SLO), then in 2000 he created Music Media Art Ensemble (MMAE), and in 2009 – MINKUS-TMAexplorers, where he cooperated with musicians, media artists and other performers. In 2006, he established TRANS MEDIA ART CENTRUM Foundation (TMAC). In 2009 and 2014, he became a grant holder in music of Ministry of Culture and National Heritage.

The recording of VII TRASMUTATIONS was made in the Experimental Studio of the Polish Radio in Warsaw in 1996, when I created the music layers for my own ART ARTICLES APOCAYPSIS for Program 2 TVP, produced in television studios in Warsaw and Gdansk /Yach Paszkiewicz film collaboration/.

The composition is composed of seven musical narratives – modules + epilogue, thematically inspired by the processes of apocalyptic  transformation announced by the seven bible trumpets …

The sound engineer in the recording and editing sessions was Tadeusz Sudnik, an employee at the Polish Radio Experimental Studio.

Czet Minkus

The recording of VII TRASMUTATIONS was made in the Experimental Studio of the Polish Radio in Warsaw in 1996, when I created the music layers for my Art-Film APOCAYPSIS for Program 2 TVP, produced in television studios in Warsaw and Gdansk /Yach Paszkiewicz film collaboration/.

The composition is composed of seven musical narratives – modules + epilogue, thematically inspired by the processes of apocalyptic  transformation announced by the seven bible trumpets …

The sound engineer in the recording and editing sessions was Tadeusz Sudnik, an employee at the Polish Radio Experimental Studio.

Czet Minkus