The Fifteen

Piotr eL – The Fifteen

Piotr eL – urodzony w 1962 roku. Synchroniczności manifestujące się w interferencjach działań twórczych i wydarzeń codzienności są dlań nieustannym źródłem fascynacji, przerażenia i radości.

The Fifteen. Sekwencja pierwszych piętnastu wyrazów ciągu Fibonacciego jest osią tego projektu. Elementarne rozważania matematyczne, zweryfikowane wizualizacją geometryczną, znalazły swój kształt w postaci trójwarstwowej struktury temporalnej. Pierwszą warstwą jest podstawowa forma ciągu (1…15), następną sekwencja odwrócona (15…1), a trzecią – naprzemienna (15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14).
Przebiegi tonalne w każdej warstwie to sekwencje prostych tonów, których częstotliwości są liczone jako odejście od podstawowej dla projektu częstotliwości 384Hz. Odejścia to kolejnych piętnaście ułamków: 2/3, 3/4, 4/5 itd. Modulacje i dudnienia powstały w efekcie złożenia warstw.
Drugą sferą The Fifteen jest słowo. Niebywale interesującym doświadczeniem jest wypełnianie treścią okresów wyznaczonych arbitralnym układem geometrycznym w taki sposób, że w trzech różnych miejscach są trzy równorzędne początki, a w dwu – trzy końce. Poszczególne wyrazy trzech jednocześnie obecnych ciągów są polami, na których rozgrywają się równoległe konwersacje na jeden z piętnastu im przypisanych tematów.

Kieruję specjalne podziękowania dla osób, które udzieliły swoich głosów w kompozycji: Emma Rivka Ottessa Patricia Lauren Joyce Emma Samantha Kristian Rebecca Susan Sophie Elisabeth Miranda Amia Edwidge Yiyun Deborah Jennifer Fiona Catherine Katherine

Piotr eL – born in 1962. Synchronicities that manifest within the interferences of creative activities and quotidian happenings are for him continuous source of fascination, terror and joy.

The Fifteen. A sequence of the first fifteen words of the Fibonacci Series is the axis of this project. Elementary mathematical considerations, verified with geometrical visualisation have found its shape in a three-layered temporal structure. Primary form of the series (1…15) is the first layer, next is the reverse form (15…1), and the alternating form (15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) is the third one.
Tonal courses of each layer are constituted of simple tones’ sequences calculated as deviations from basic for the project 384 Hz frequency. The deviations are succession of fifteen fractions 2/3, 3/4, 4/5 etc. The modulations and beats are obtained with assembling the layers.
Word is the second sphere of The Fifteen. Filling the the spaces designed by arbitrary geometric scheme with meaning in such way, that in three various places there are three equivalent beginnings, and in two points – three endings, is exceptionally interesting experience. Each stage of three simultaneous series is a field for parallel conversations on one of the fifteen subjects specific to each run.

I owe a special thanks to those who have given their voices to the project:
Emma Rivka Ottessa Patricia Lauren Joyce Emma Samantha Kristian Rebecca Susan Sophie Elisabeth Miranda Amia Edwidge Yiyun Deborah Jennifer Fiona Catherine Katherine