Sensorium

Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków Katedra Kompozycji / Composition Faculty Studio Muzyki Elektroakustycznej / Studio of Electroacoustic Music

Sensorium Conference Krakôw 2020 13.10.2020

Koncert/Concert (selection)

Bożena Boba-DygaImprowizacja na dwa obrazy / Improvisation for two graphics

Marcin Pitetruszewskimodulator (mOPulWM)

no art I’m trying to be happy – dj cancelled

Piotr MadejPerpetual Broadcast

GrupLabPlejrek 241

Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Maria Olbrychtowicz, Kacper Sokołowski, Nastya Vorobiova, Rafał Zapała

Wojciech BłażejczykGestofonia

 

Bożena Boba-DygaImprowizacja na dwa obrazy to improwizacja polisound’owa na dwie ręce na dwóch instalacjach soundart’owych – obrazoinstrumentach pt. Głos i Akordeon zbudowanych na bazie technologii Touch Board i malowanych (częściowo) farbą elektroprzewodzącą.

Artur LisI’m trying to be happy by dj cancelled to synteza muzyki oscyloskopowej i światła lasera w improwizowanej mieszance specjalnie przygotowanych do światła laserowego sampli. Artur Lis I’m trying to be happy by dj Cancelled is the synthesis of oscilloscope music and laser light in improvised mixture of special prepared for laser beam samples.

Piotr Madej. Utwór Perpetual Broadcast powstał na bazie rejestracji fragmentów transmisji internetowej Krakow- Pradnik Estate. Live transmisja non-stop jest cyfrowym biciem serca mojej pracowni i odbywa się w ramach większego projektu Locus Sonus. Parametry płynące z szeregu czujników monitorujących warunki fizyczne w pracowni zamieniane są w czasie rzeczywistym na strukturę muzyczną wg algorytmu. Jest to realizacja koncepcji utworu, który rozwijając się jednocześnie trwa w bezczasowym continuum.

GrupLab kolektyw naukowo-badawczy  Studia Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie powstał z inicjatywy Marka Chołoniewskiego, Natalii Balskiej, Marcina Janusa, Marcina Strzeleckiego i Petera Sycha w lutym 2012 roku jako przedłużenie działalności Orkiestry ElektroNovej (2009). Spotyka sie regularnie co tydzień we środę o godz. 20.00 penetrując najnowsze i nietypowe technologie i ich zastosowanie w oryginalnych projektach artystycznych. GrupLab skonstruował instrumenty dla Oscylator Ensemble, Laptop Orchestra, Laptop Noise Ensemble, Sensor Ensemble. Od marca 2015 wykonuje regularnie zbiorowe kompozycje improwizowane pod nazwą Plejrek. W dniach 16 – 18 czerwca 2016 GrupLab wykonał swój 3-dniowy projekt Organ Underground w ramach 50. Dni Muzyki Organowej. Nagrania działalności GrupLabu dostępne na stronie w zakładce Koncerty.

Plejrek 241 – został wykonany podczas koncertu w ramach Konferencji Sensorium w dniu 13.10.2020 przez zespół w składzie: Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Maria Olbrychtowicz, Kacper Sokołowski, Nastya Vorobiova, Rafał Zapała.

Wojciech BłażejczykGestofonia Gest – dowolny ruch wykonany przez kogoś świadomie lub nieświadomie, mający określone znaczenie. Zazwyczaj gesty są rozumiane tylko przez pewną grupę osób, które wywodzą się z tego samego środowiska lub tego samego kręgu kulturowego. Istnieją gesty, które zostały rozpowszechnione niemalże na cały świat, dzięki prostocie przekazu lub udziałowi mediów. Jednak wiele gestów ma zupełnie inne znaczenie w różnych kulturach. Gesty odgrywają kolosalne znaczenie w komunikacji niewerbalnej, zwłaszcza w erze kultury obrazkowej, której najbardziej uniwersalnym symbolem jest uniesiony w górę kciuk. Tymczasem gest ten w krajach Bliskiego Wschodu ma negatywny kontekst seksualny. Gestofonia to pierwsza kompozycja przeznaczona na gestofon – instrument elektroakustyczny, w którym wykonawca za pomocą gestów steruje dźwiękami, opartymi na samplach rozszerzonych technik wykonawczych na wybranych instrumentach. Do śledzenia gestów wykorzystano urządzenie Leap Motion. Instrument powstał w ramach zadania Katedry Kompozycji „Samplofon”, realizowanego przez Wojciecha Błażejczyka we współpracy z Andrzejem Kopciem i Igorem Szymańskim. Nagrań próbek dźwiękowych dokonali Michał Górczyński (klarnet basowy i kontrabasowy), Mikołaj Pałosz (wiolonczela), Hashtag Ensemble (kwintet smyczkowy) oraz Zygmunt Krauze (fortepian). Gestofon jest próbą realizacji idei silnego skorelowania bodźców słuchowych ze wzrokowymi, niezwykle ważnego dla percepcji muzyki wykonywanej na żywo, a często niemal nieobecnego w muzyce komputerowej.

Bożena Boba-DygaThe improvisation for two pictures is a polisound improvisation for two hands on two soundart installations – image-instruments entitled Voice and Accordion built on the basis of the Touch Board technology and painted (partially) with electroconductive paint.

Artur LisI’m trying to be happy by dj cancelled is the synthesis of oscilloscope music and laser light in improvised mixture of special prepared for laser beam samples.

Piotr MadejPerpetual Broadcast is based on an excerpts of a Krakow Ė Pradnik Estate internet radio broadcast. Live broadcast is a digital heartbeat of my studio and it’s a part of a larger Locus Sonus project. The parameters are flowing from a set of sensors measuring physical conditions in a studio, are used to a building a musical structure, by an algorithm. This is implementation of a concept of a musical piece, which is still evolving and, in the same time, stay in a timeless continuum.

GrupLab – scientific alternative group of Studio for Electroacoustic Music at the Academy of Music in Krakow was initiated by Marek Choloniewski, Natalia Balska, Marcin Janus, Marcin Strzelecki and Peter Sych in February 2012, as an continuation of the activity of Orchestra ElektroNova (2009). They meet every week on Wednesday at 8.00 P.M. exploring newest and alternative technologies and their art applications. GrupLab designed instruments for Oscillator Ensemble, Laptop Orchestra Laptop Noise Ensemble, Sensor Ensemble. Since March 2015 GrupLab performs series of Plejrek, free impro compositions. On June 16 – 18, 2016 GrupLab realized his 3-days project Organ Underground, part of 50th Days of Organ Music. Recording of GrupLab activity available at tab Koncerty.

Plejrek 241 was performed by: Bożena Boba-Dyga, Marek Chołoniewski, Artur Lis, Piotr Madej, Maria Olbrychtowicz, Kacper Sokołowski, Nastya Vorobiova, Rafał Zapała.

Wojciech BłażejczykGestophonia Gesture – any movement that someone consciously or unconsciously makes with a specific meaning. Usually, gestures are only understood by a certain group of people who come from the same circle or the same culture. There are gestures that have been disseminated almost all over the world, thanks to the simplicity of the message or the participation of the media. However, many gestures have completely different meanings in different cultures. Gestures play a colossal role in non-verbal communication, especially in the era of pictorial culture, the most universal symbol of which is the thumb raised. Meanwhile, this gesture in the countries of the Middle East has a negative sexual context. Gestophony is the first composition designed for a gestophone – an electro-acoustic instrument, in which the performer controls sounds using gestures, based on samples of extended performance techniques on selected instruments. The Leap Motion device was used to track gestures. The instrument was created as part of the task of the Department of Composition „Samplofon”, carried out by Wojciech Błażejczyk in cooperation with Andrzej Kopć and Igor Szymański. The sound samples were recorded by Michał Górczyński (bass and double bass clarinet), Mikołaj Pałosz (cello), Hashtag Ensemble (string quintet) and Zygmunt Krauze (piano). Gestofon is an attempt to implement the idea of ​​a strong correlation of auditory and visual stimuli, extremely important for the perception of live music, and often almost absent in computer music.

Akademia Muzyczna w Krakowie / Academy of Music in Kraków

Konferencja Sensorium Conference 13.10.2020

www.sme.amuz.krakow.pl/SensoriumConference

www.audio.art.pl/audiomat