mikro opera Duszysko

mikro opera Duszysko

Bożena Dudzińska – głos / voice

Anna Jędrzejewska – elektronika, przetworzenia / electronics, processing

Wojciech Skowronek – libretto, murofony / text, murophones

Nagrania dokonano 01.05.2021 w galerii „PanDymińska” w Warszawie

Recorded at “PanDuminska” gallery in Warsaw

Anna Jędrzejewska – montaż / editing

Kamil Kowalski – kamera / camera

Rafał Smoliński – mastering

czas trwania / duration:

audio – 32:59

video – 40:14

mikro opera Duszysko z ceramicznymi instrumentami i elektroniką została zrealizowana po raz pierwszy w 2020 roku w Lubiążu. Libretto na zamówienie Anny Jędrzejewskiej napisał Wojciech Skowronek i on też jest autorem ceramicznych instrumentów, które nazwał murofonami. Tekst opery i samo jej powstanie wiąże się z osobą Bogusława Schaeffera i jemu też jest dedykowane. Opera jest w warstwie muzycznej improwizowana, wykonawczyni ma bowiem tekst libretta wydrukowany na murofonach rozmieszczonych w przestrzeni wokół niej, dzięki czemu dowolnie w tym tekście się porusza. Anna Jędrzejewska, kompozytorka, dodaje zaś warstwę elektroniki i przetworzeń do tej improwizacji. Bożena Dudzinska wywodzi się z wielopokoleniowej rodziny artystycznej, poetów i aktorów. Korzenie sięgają Bieleckich, Kruczkowskich i Kasprowiczów ze Lwowa. Jej matka, Maria Bielecka Kasprowicz była wspaniałą poetką, aktorką lwowskich, a potem śląskich teatrów.  Bożena jest aktorką i wokalistką operującą niezwykle rzadko spotykanym głosem o barwie kontraltu koloraturowego. Pracowała w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk u Stanisława Hadyny, Teatrze Muzycznym w Gliwicach  i w Operze Śląskiej w Bytomiu. W roku 1982 była współzałożycielką Jazz Club im. Mieczysława Kosza w Zamościu, potem wraz z Pawłem Dudzińskim współzałożycielką Teatru Performer. Bożena Dudzinska wielokrotnie występowała wraz z Teatrem na wielu awangardowych festiwalach w Polsce i Europie, min. Jazz Jamboree, Festivalu Teatralnym w Avignonie, Centrum Georges Pompidou w Paryżu, Malta w Poznaniu, Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, Festiwalu Audio Art, czy Reminiscencjach Teatralnych w Krakowie.  Jest mistrzynią improwizacji wokalnych. Jako reżyserka teatralna została nagrodzona za monodram Sydonia, dramat “Kobiety u grobu” wg Michaela de Ghelderode. Jest także nauczycielem gry na fortepianie i śpiewu. W roku 1991 wraz z Pawłem Dudzińskim stworzyła Festiwal Sztuki Improwizacji Fortalicje, potem przemianowany na Festiwal Sztuk Intuitywnych w Zamościu i Intuitiva we Wrocławiu. Od co najmniej dekady jest współtwórczynią Stowarzyszenia Ale Wiocha w Lubiążu, gdzie wraz Pawłem Dudzińskim i Teatrem Performer prowadzą warsztaty artystyczne, festiwale sztuki, koncerty, występy teatralne. Obecnie w repertuarze na deskach Teatru „W Stodole” jest Opera Duszysko. Bożena Dudzinska jest matką pięciorga dzieci, wszystkie są muzykami w tym Anna Sasha Jedrzejewska kompozytorka, współinicjatorka opery Duszysko. Anna Jędrzejewska – kompozytorka, reżyserka i autorka projektów multimedialnych, takich jak instalacja, czy multimedialne widowisko. Jej projekty można określić jako sztukę intuicyjną opartą na improwizacji i współczesnych zdobyczach europejskiej sztuki eksperymentalnej. Jest autorką “Uważnej Improwizacji“ prezentowanej jako prelekcja (Konferencja Imersja) oraz warsztatów (Intuitiva New Art Conference). Jest też współorganizatorką Konferencji Nowej Sztuki Intuitiva w Lubiążu oraz współtwórczynią Salulu – duetu improwizujących kompozytorów. Anna jest laureatką konkursów kompozytorskich, stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 1992-97 studiowała kompozycję w klasie Bogusława Schaeffera w Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów pod kierunkiem m.in. Włodzimierza Kotońskiego, Marka Chołoniewskiego, Lidii Zielińskiej, Elżbiety Sikory, Matthiasa Hermana, Adama Kaczyńskiego, Krzysztofa Knittla i Włodzimierza Kiniorskiego. Ponadto studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w klasie rzeźby multimedialnej Antoniego Porczaka. W 2009 roku ukończyła reżyserię i montaż w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jako pracę dyplomową zrealizowała w Akademii film dokumentalny „Mój tato jest rzeźbą”. Wojciech Stanisław Skowronek pochodzi z Roztocza, od roku 1997 związany z Teatrem Performer i Festiwalem Sztuk Intuitywnych Fortalicje w Zamościu. Występował w Teatrze Performer i zespole Saluluekip jako tancerz butoh, m.in na Festiwalu Audio Art w Krakowie, Mandala we Wrocławiu, Feta w Gdańsku. Studiował tez struktury wizualne, sitodruk i projektowanie ceramiki we Wroclawiu i Lwowie. Pracował w pracowni wzornictwa Fabryki Porcelany w Ćmielowie. W 2006 wyjechał do Oxfordu studiować język angielski i tam osiadł. Obecnie prowadzi własne studio porcelany Muruceramics w Surrey pod Londynem. Jest wspołautorem tekstów piosenek pandemicznego zespołu GRYPA, autorem libretto i instrumentu Muruphone do opery Duszysko. Obecnie pracuje nad tekstem kolejnego libretto Zwierciadło. Jego instrument Muruphone jest zestawem kilkudziesięciu dzwonow użytych w operze Anny Jędrzejewskiej i Bożeny Dudzinskiej.  Jego prace ceramiczne brały udział w wystawach we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Bukareszcie, Mediolanie, Bratysławie i Oxfordzie. Obecnie jego prace są w kolekcjach, m.in. w USA, Chinach, Japonii, Kanadzie, Australii, Europie, Singapurze i Meksyku.

micro opera Duszysko with ceramic instruments and electronics was performed for the first time in 2020 in Lubiąż. The libretto commissioned by Anna Jędrzejewska was written by Wojciech Skowronek, and he is also the author of ceramic instruments called Muruphone. The libretto of the opera and its creation are connected with the person of Boguslaw Schaeffer, and it is also dedicated to him. The opera is improvised in terms of music. The performer has the text of the libretto around her, written on the bells of murophone, and she moves freely within this text. The composer (Anna Jedrzejewska) adds a layer of electronics and processing to this improvisation Bozena Dudzinska comes from a multi-generation artistic family of poets and actors.  The roots go back to the Bielecki, Kruczkowski and Kasprowicz families of Lviv.  Her mother, Maria Bielecka Kasprowicz, was a great poet, actress from Lviv and then Silesian theaters.  Bozena is an actress and singer with an extremely rare voice – coloratura contralto.  She has worked in the Silesian Song and Dance Ensemble with Stanisław Hadyna, the musical theater in Gliwice and the Silesian Opera in Bytom.  In 1982 she was a co-founder of the Mieczyslaw Kosz Jazz Club in Zamosc, then together with Pawel Dudzinski, she was a co-founder of the Performer Theater.  Bożena Dudzinska has performed with the Theater at many avant-garde festivals in Poland and Europe, including Jazz Jamboree, Avignon Theatre Festival, Centre Georges Pompidou Paris, Malta in Poznan, Jelenia Gora Theatre Festival and Audio Art Festival and Theatre Reminiscences in Krakow.  She is a master of vocal improvisation.  As a theater director, she was awarded for the monodrama Sydonia, and the drama based on Women at the Grave by Michael de Ghelderode.  She is also a piano and singing teacher.  In 1991 she created (together with Paweł Dudzinski) the Fortalicje Improvisation Art Festival, later renamed the Festival of Intuitive Arts in Zamosc and INTUITIVA in Wroclaw.  For over a decade she has been a co-founder of the Ale Wiocha Association in Lubiaz, where together with Paweł Dudzinski and the Performer Theater, she conducts art workshops, art festivals, concerts and theater performances. Currently in the repertoire of the „W Stodole” Theater in Lubiaz is „Duszysko” Opera. Bozena Dudzinska is a mother of five children, all of them are musicians and multiskilled artists – including Anna Sasha Jedrzejewska, composer, co-initiator of the opera Duszysko. Anna Jedrzejewska is a composer, director and author of multimedia projects such as installation, or multimedia show. Her projects can be described as an intuitive art based on improvisation and modern achievements of European experimental art. She is an author of „Mindful Improvisation” presented as a lecture (Immerse Conference) and workshops (Intuitiva New Art Conference), she’s also a curator of the Intuitiva New Art Conference in Lubiąż and co-founder of Salulu – a duo of improvising composers. Anna is also a winner of composition competitions and a scholarship of the Minister of Culture and national Heritage. Between 1992-97 she was studying composition in Bogusław Schaeffer’s class at the Academy of Music in Krakow.  She then has perfected her skills during courses with Włodzimierz Kotoński, Elżbieta Sikora, Marek Choloniewski, Lidia Zielinska, Matthias Herman, Adam Kaczynski, Krzysztof Knittel and Wlodzimierz Kiniorski.  In addition, Anna studied also at the Academy of Fine Arts in Krakow in the multimedia sculpture class of Antoni Porczak.  In 2009 she graduated from the Academy of Film and Television in Warsaw (directing and editing at). As a graduate work at the Academy, she made the documentary film „My father is a sculpture”. Wojciech Stanislaw Skowronek (born 1979) comes from Roztocze (Eastern Poland), since 1997 he has been associated with Performer Theater and Fortalicje Festival of Intuitive Arts in Zamosc.  He has performed at the Performer Theater and the Saluluekip group as a butoh dancer in Audio Art Festival/Krakow, Mandala/Wrocław, Feta/Gdansk… He also studied visual structures, screen printing and ceramics design in Wroclaw and Lviv.  He has worked in the design studio of the Porcelain Factory in Cmielow.  In 2006 he moved to Oxford to study English and settled there.  He currently runs his own porcelain studio Muruceramics in Surrey, near London.  His ceramic works took part in exhibitions in Wroclaw, Warsaw, Lublin, Kielce, Bucharest, Milan, Bratislava, and Oxford. His works are in private collections in the USA, China, Japan, Canada, Australia, Europe, Singapore, and Mexico.   He is the co-author of the lyrics of the pandemic group GRYPA, the author of the libretto and the Muruphone instrument for the opera Duszysko.  Wojtek is currently working on a text for another libretto, The Mirror. His Muruphone instrument is a set of several dozen of bells used in the opera Duszysko by A.Jedrzejewska and B.Dudzinska.