Anna Jędrzejewska – Cognitive Recycling

Anna Jędrzejewska
COGNITIVE RECYCLING
 1. Case 7
 2. Case 1
 3. Case 8
 4. Case 4
 5. Case 3
 6. Case 2
 7. Case 6
 8. Case 9
 9. Case 5
Powrót do czystej improwizacji akustycznej, w tradycji muzyki XXwieku,
niewyszukane techniki wykonawcze, prosta preparacja fortepianu, inspiracja
punktualizmem i klasykami wiedeńskimi (Webern Berg Schonberg).
Anna Jędrzejewska
Kompozytorka, reżyserka i autorka spektakli multimedialnych. Jest jedną z
najbardziej zakorzenionych w świecie nowych technologii polskich artystek. Projekty
Jędrzejewskiej wpisują się w nurt sztuki intuitywnej, opartej o improwizację i
interakcje z publicznością, będącej połączeniem muzyki, multimediów i elektroniki.
W latach 1992-97 studiowała kompozycję w klasie Bogusława Schaeffera w
Akademii Muzycznej w Krakowie. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów
pod kierunkiem m.in. Włodzimierza Kotońskiego, Marka Chołoniewskiego, Lidii
Zielińskiej, Matthiasa Hermana, Adama Kaczyńskiego, Krzysztofa Knittla i
Włodzimierza Kiniorskiego. Ponadto studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie w klasie rzeźby multimedialnej Antoniego Porczaka. W 2009 roku
ukończyła reżyserię i montaż w Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jako pracę
dyplomową zrealizowała w Akademii film dokumentalny „Mój tato jest rzeźbą”.
W Konkursie Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie w 1998 roku
otrzymała III nagrodę za kompozycję „Pater Noster” na chór mieszany a capella
(1998), w Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda zaś dwukrotnie
wyróżnienie: w 2002 roku za „emotion – s” na zespół instrumentalny i taśmę (2002),
a w 2004 roku za „Rhizm” na skrzypce, wiolonczelę i fortepian (2003).
Współpracuje z Teatrem Performer – występowała z nim na Jazz Jamboree w
Warszawie, na festiwalu Feta w Gdańsku, w ramach projektu „Kraków 2000” oraz w
klubie jazzowym „Kosz” w Zamościu. Z Robertem Jędrzejewskim tworzy duet
improwizujących kompozytorów Saluluekip. Jest organizatorką festiwalu sztuk
intuitywnych „Fortalicje” w Zamościu i Festiwalu Sztuki Nowej “Intuitiva” we
Lubiążu pod Wrocławiem.
Kompozycje
• W bieli rozedrgana na trąbkę, fortepian, taśmę, przetworzenia i recytującą
(1993)
• Jaszczurka, spektakl multimedialny na dwie aktorki, trio smyczkowe i
syntezator (1994)
• Pamięci Kantora, spektakl na trzech aktorów, skrzypce i syntezator (1994)
• Parle le Neant na zespół instrumentalny i przetworzenia (1995)
• Pitu pitu na zespół instrumentalny (1996)
• Msza na chór 7-głosowy, organy i zespół instrumentalny (1997)
• Pater Noster na chór mieszany a capella (1998)
• Elementaries [wersja I] na klawesyn, violę da gamba i taśmę (2000)
• 5 for 3 na wiolonczelę, fortepian i taśmę (2001)
• emotion – s na zespół instrumentalny i taśmę (2002)
• Scatty na flet prosty i klawesyn (2002)
 • Muzyka do spektaklu Teatru Performer Łąka wg Bolesława Leśmiana
COGNITIVE RECYCLING
return to free acoustic improvisation, in 20th century music tradition, non sophisticated performing techniques, simple piano preparation, inspiration from punctualism and Vienna classics (Webern, Berg, Schoenberg)
Anna Jędrzejewska
composer, director and author of multimedia spectacles. One of the most advanced in new technologies of Polish artists. Jedrzejewska projects are part of intuitive art activity, based on improvisation and interaction with audience. She mixes music, multimedia and electronics. In 1992 – 97 studied with Boguslaw Schaeffer at the Academy of Music in Krakow. She exnteded her education during workshops and courses by Wlodzimierz Kotonski, Marek Choloniewski, Lidia Zielinska,, Matthias Herman, Adam Kaczynski, Krzysztof Knittel and Wlodzimierz Kiniorski. She studies also interactive sculpture with Antoni Porczak at Academy of Fine Arts in Krakow. in 2009 she graduated direction and editing at the Academy of Fim and television in Warsaw. Her diploma work was a documentary film „My father is sculpture”. She received many prizes and awards at many competitions. She works with Performer Theatre, played in Jazz Jamboree festival in Warsaw, feta festival in Gdansk and Kosz jazz club in Zamosc. She has a duo of improvising composers Saluluekip with Robert Jedrzejewski. She is organizer of Fortalicje, intuitive arts festival in Zamosc and Intuitiva in Lubiaz near Wroclaw.
Works
• Trembling in white for trumpet, piano, tape, processing and recitator (1993)
• Lizard, multimedia spectacle for two actors, string trio and synthesizer (1994)
• Homage to Kantor, specatcle for three actors, violin and synthesizer (1994)
• Parle le Neant for chamber ensemble and transformations (1995)
• Pitu pitu for instrumental ensemble (1996)
• Missa for 7-voices choirs, organ and chamber ensemble (1997)
• Pater Noster for mixed choir a capella (1998)
• Elementaries [version I] for harpsichord, viola da gamba and tape (2000)
• 5 for 3 for cello, piano and tape (2001)
• emotion – s for instrumental ensemble and tape (2002)
• Scatty for recorder and harpsichord (2002)
 • Music for Performer Theatre specacle Field based on texts by Boleslaw Lesmian