Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 12
19.00
Bunkier Sztuki
Miso Ensemble (Lisbon)
The Air of the text .... by Miguel Azguime
concert, performance
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


O AR DO TEXTO OPERA A FORMA DO SOM INTERIOR

THE AIR IN THE TEXT OPERATES THE FORM OF THE INNER SOUND

MELODIA TEKSTU STAJE SIĘ FORMĄ WEWNĘTRZNEGO GŁOSU

poezja dźwiękowa
teatr muzyczny
live electronics

tekst:

Miguel Azguime

wykonawcy:
Miso Ensemble
(Lizbona)
Miguel Azguime
głos i perkusja
Paula Azguime
live-electronics i projekcja dźwiękusobota, 12 listopada 2005, godz. 20.00
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a


The air in the text operates the form of the inner sound to utwór skomponowany i wykonywany przez Miguela Azguime - kompozytora, aktora i poetę. Jego występ dotyczy słów (słów jako znaczeń i słów jako dźwięków) oraz gestów pisania, które mogą być traktowane instrumentalnie jako gesty muzyczne. Instrumenty - może to być głos, perkusja, stół, pióro lub papier - użyte są jako przedłużenie ciała i projekcja dźwięku słów.
Głos Azguime połączony z dźwiękiem elektroakustycznych transformacji i wielokanałową emisją działa jak kontrapunkt poezji. To połączenie muzyki i dramatu, gdzie odtwarzanie poezji w technologicznym otoczeniu wiedzie nas poprzez różne znaczenia i dźwięki tekstu. Azguime, kompozytor, perkusista i poeta od wielu lat splata słowa z muzyką i muzykę ze słowami. Po raz pierwszy przygotował recital łączący teatr muzyczny i poezję dźwiękową.
The air in the text operates the form of the inner sound zawiera wiersze Miguela Azguime i składa się z 7 części:

 • Prolog: wyrocznia lub pasaż
 • Nieobecność autora
 • Kaligrafia
 • Powietrze słów
 • Formanty - Melodie
 • Wewnętrzny głos
 • Epilog: inskrypcje na ciele światła


Miguel Azguime (1960, Lizbona, Portugalia)
(miguelazguime@misoensemble.com)
Kompozytor, poeta i perkusista założył Miso Ensemble w 1985 roku. Duet - flet i perkusja, uznawany jest przez publiczność i krytykę za jeden z najważniejszych portugalskich zespołów muzyki współczesnej.
Miso Ensemble regularnie występuje za granicą. Miguel Azguime otrzymał wiele nagród za kompozycje i wykonania, komponował dla różnych zespołów instrumentalnych i/lub wokalnych z elektroniką lub bez, muzykę elektroakustyczną, poezję dźwiękową, także muzykę do wystaw, instalacji dźwiękowych, teatru, tańca i filmu. Wiele prestiżowych instytucji - portugalskich i międzynarodowych zamawiało u niego utwory. *
Muzyka Azguime wykonywana jest przez znanych solistów, renomowane zespoły i dyrygentów **, była regularnie prezentowana na najpoważniejszych festiwalach muzyki współczesnej i elektroakustycznej.***
Poza działalnością kompozytorską i poetycką Azguime aktywnie działa na rzecz propagowania i rozpowszechniania muzyki współczesnej jako kierownik artystyczny niezależnej wytwórni Miso Records oraz międzynarodowego festiwalu Música Viva.
Od 10 lat Miguel Azguime jest producentem rozgłośni radiowej "Música Hoje" poświęconej muzyce współczesnej w Portugalskim Państwowym Radio - RDP- Antena2.
Od 1995 roku rozbudowuje pierwszą w Portugalii Orkiestrę Głośników i jako badacz pracuje nad rozwojem muzyki komputerowej, prowadząc wykłady i kursy temu poświęcone.
W 2003 roku założył wraz z Paulą Azguime centrum informacji o nowej muzyce Portuguese New Music Information Center. W tym samym roku otrzymał nagrodę kompozytorską 2003 EMS.
* - (Heidelberg Festival - Niemcy, Festival Ars Musica - Belgia, Experimental Studio Heinrich Stroebel Foundation - Sudwestfunk - Niemcy, EMS Stockolm - Szwecja, Japan Society for Contemporary Music, Calouste Gulbenkian Foundation, Oriente Foundation, Casas de Fronteira e Alorna Foundation, Ministery of Culture, Centro Cultural de Belém, Europália 1991, Porto 2001, Casa da Música, Teatro Viriato, Seixal Municipality - Ecomuseum Setúbal Municipality - Michel Giacometti Museum, Oeiras Municipality, Lisbon Municipality, ...)
** - (Alain Neveux, Jean-Marie Cottet, Alain Damiens, Robert Glassburner, Paula Azguime, Yoshiko Shibuya, Tsung Yeh, Johannes Kalitzke, Stefan Asbury, Dominique My, Kunitaka Kokaji, Gregory Rose, Pedro Amaral, Pascal Galois, Roberto Bollea, California Ear Unit, Ensemble Recherche, Ensemble Aventure, Remix Ensemble, Miso Ensemble, Gulbenkian Choir, Antifonia Choir, Singcircle, Hua Xia Ensemble, L'Autre Trio, ComeT Ensemble,...)
*** - (ISCM-World Music Days - Luksemburg, Japonia, Słowenia; festival Ars Musica - Belgia; Huddersfield Contemporary Music Festival -Wielka Brytania; Spring in Havana Festival - Kuba; Florida Electroaoustic Music Festival - USA, Xornadas de Música Contemporânea de Santiago de Compostela - Hiszpania; Festival Synthèse Bourges - Francja; Festival Novelum - Francja; Festival Escena Contemporânea - Hiszpania; Festival Transart - Włochy; Festival Audio Art Warsaw - Polska; Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea; Festival Música em Novembro; Festival Música Viva;...)

The air in the text operates the form of the inner sound is a work composed and performed by Miguel Azguime - composer, actor, and poet. The performance revolves around words (words as meaning and words as sounds) and around the gestures of writing, which can be regarded as instrumental, and thus musical gestures. Here the instruments - which may be his voice, percussion, a table, a pen or paper - are used as an extension of his body and a projection of the sound of words.
Azguime's voice combine with an electro-acoustic sound transformation and multi channel diffusion system which acts as a counterpoint to the poetry. It is a combination of music and drama, where the re-creation of a poem in a technological environment takes us through the different senses and sounds of the texts. Azguime, the composer, percussionist and poet has, over his many years as a composer and poet, intertwined the words with the music and the music with the words. For the first time, Azguime has brought together in a single recital a compilation of his music theatre and sound poetry works.
The air in the text operates the form of the inner sound consists entirely of poems by Miguel Azguime and is made of the 7 following parts:

 • Prologue: the oracle or the passage
 • The Absence of the Author
 • Calligraphy
 • The Air of the Words
 • Formant-Melodies
 • An Inner Sound
 • Epilogue: inscriptions on the body of light


Miguel Azguime (1960, Lisbon, Portugal)
(miguelazguime@misoensemble.com)
Composer, poet, and percussionist, he founded the Miso Ensemble in 1985, a flute and percussion duo recognised by the public and by the critics as one of the most important Portuguese contemporary music groups. Besides giving numerous concerts in Portugal, the Miso Ensemble has been presented regularly abroad.
Miguel Azguime has obtained various awards for composition and performance, has composed for diverse formations, instrumental and/or vocal with and without electronics, electroacoustic music, sound poetry, including music for exhibitions, sound installations, theatre, dance and cinema. He has received commissions from several national and international prestigious institutions *.
Azguime's music has been performed by renowned soloists, ensembles and conductors **, being regularly presented at majors festivals of contemporary and electroacoustic music ***.
Besides his activity as a composer, poet and percussionist, he remains actively dedicated to the promotion and diffusion of contemporary music, as artistic director of the independent label Miso Records and of the Música Viva International Festival.
Also for 10 years Miguel Azguime has been the producer of the radio broadcast "Música Hoje" devoted to contemporary music at the Portuguese National Radio - RDP- Antena2.
He has developed since 1995 the first Portuguese Loudspeaker Orchestra and as a researcher he has been working in the development of real time computer music, giving lectures and courses on this field.
In 2003 he started, together with Paula Azguime the Portuguese New Music Information Center. This same year Miguel Azguime got the 2003 EMS composition prize.
* - (Heidelberg Festival - Germany, Festival Ars Musica - Belgium, Experimental Studio Heinrich Stroebel Foundation - Sudwestfunk - Germany, EMS Stockolm - Sweden, Japan Society for Contemporary Music, Calouste Gulbenkian Foundation, Oriente Foundation, Casas de Fronteira e Alorna Foundation, Ministery of Culture, Centro Cultural de Belém, Europália 1991, Porto 2001, Casa da Música, Teatro Viriato, Seixal Municipality - Ecomuseum Setúbal Municipality - Michel Giacometti Museum, Oeiras Municipality, Lisbon Municipality, ...)
** - (Alain Neveux, Jean-Marie Cottet, Alain Damiens, Robert Glassburner, Paula Azguime, Yoshiko Shibuya, Tsung Yeh, Johannes Kalitzke, Stefan Asbury, Dominique My, Kunitaka Kokaji, Gregory Rose, Pedro Amaral, Pascal Galois, Roberto Bollea, California Ear Unit, Ensemble Recherche, Ensemble Aventure, Remix Ensemble, Miso Ensemble, Gulbenkian Choir, Antifonia Choir, Singcircle, Hua Xia Ensemble, L'Autre Trio, ComeT Ensemble,...)
*** - (ISCM-World Music Days - Luxembourg, Japan, Slovenia; festival Ars Musica - Belgium; Huddersfield Contemporary Music Festival - UK; Spring in Havana Festival - Cuba; Florida Electroaoustic Music Festival - USA, Xornadas de Música Contemporânea de Santiago de Compostela - Spain; Festival Synthèse Bourges - France; Festival Novelum - France; Festival Escena Contemporânea - Spain; Festival Transart - Italy; Festival Audio Art Warsaw - Poland; Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea; Festival Música em Novembro; Festival Música Viva;...).koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
International Visegrad Fund, Bratislava
Miso Music, Lisbon

<< back