Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 8
18.00
Synagogue Miodowa 27
Elvira Wersche & Horst Rickels (Nuenen)
World Mandala & Solitude
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


Elvira Wersche
(Nuenen)

Mandala Świata


Horst Rickels

(Nuenen)

Samotnośćwtorek, 8 listopada 2005, godz. 18.00 Synagoga Kupa, ul. Miodowa 27Elvira Wersche - Mandala Świata
Utworzona z piasku zebranego z wszystkich kontynentów i około 500 miejsc/ krajów świata.
Mandala to układ z piasku wszystkich kontynentów i wielu różnych krajów tworzący zepoloną formę geometryczną.
Lekki piasek z pustyń Mongolii, Sahary, z Thardesert (w Indii) obok ciężkiej glinianej soli z Anglii, Polski, Syberii, wulkaniczna sól z Lanzarote, z Etny, Islandii i Pompei.
Czerwona sól ze świętych miejsc z Egiptu, Meksyku, Irlandii... obok subtelnego bladoróżowego piasku z delty Eufratu i Tygrysu (Irak).
Piasek ze Srebrenicy, Wietnamu, Korei, Senegalu, Izraela i z "miejsca zero" w Nowym Jorku obok piasku z Granady, Andaluzji - z rejonów, gdzie chrześcijanie, żydzi i wyznawcy islamu żyją razem w spokoju od setek lat w owocnej kulturowej wymianie.
Te wszystkie różne rodzaje piasku o rozmaitych kolorach, z różnych minerałów - pokazują nam część historii ziemi. Ale jednocześnie ziemia posiada wiele tajemnic.
Piasek jest milczącym świadectwem ludzkiej historii i nosicielem pamięci.
Max Aust: "Ziemia jest zrobiona z prochu jej zmarłych ciał".
Zapadam w milczenie, kiedy widzę piasek z Troi, z sześciu warstw wykopanej ziemi (1700 -1250 p.n.e.). Życie przemieniło się w proch - czujesz mistykę i to jest istotna część Mandali - instalacji.
Na pierwszy rzut oka układ geometryczny wygląda na chaos.
Powoli widz odkrywa zaplanowaną, zaaranżowaną strukturę z ruchomymi centrami energii, zależnymi od punktu widzenia. Pierwotna jedność okręgu jest podzielona na wiele części.

Elvira Wersche urodziła się w Niemczech w 1948 r.
Studiowała sztukę i edukację artystyczną w Hochschule für Bildende Künste w Brunszwiku i w Kassel. Ukończyła malarstwo i film. Od 1974 roku mieszka w Holandii. Prezentowała swoje malarstwo, instalacje i performances w galeriach i muzeach w Niemczech, Belgii, Polsce, we Włoszech oraz w Holandii.

Horst Rickels jest kompozytorem, wykonawcą i budowniczym instrumentów. Urodził się w Niemczech w 1947 roku. Od 1972 r. mieszka w Holandii. Studiował budowę fortepianu w "Grotrian-Steinweg" w Brunszwiku i w "Bechstein" w Berlinie. Jako saksofonista i pianista występował w rozmaitych improwizujących i innych zespołach, jak np. "The Four Winds","Der Junge Hund" i "The Maciunas Ensemble". Studiował kompozycję muzyki elektronicznej u Dicka Raaymakersa w Royal Conservatory w Hadze oraz teorię muzyki u Jana van Dijcka w Brabant Conservatory w Tilburgu. Od późnych lat 70-tych tworzy instalacje wykorzystujące moc powietrza. Jego kompozycje zawierają wizualne i akustyczne elementy przestrzeni.
Występował i prezentował swoje instalacje w salach koncertowych, galeriach, zamkach i innych miejscach w Europie, od Krakowa do Berlina oraz w Stanach Zjednoczonych, od Houston do Miami i Nowego Jorku. Wykłada na Design Academy Eindhoven',The Royal Conservatory -'interfaculty ArtScience' w Hadze i gościnnie w The RITS, na wydziale radia w Brukseli.

Samotność - Horst Rickels
Pejzaż dźwiękowy Horsta Rickelsa dla "Mandali Świata" wykonywany jest na jednej piszczałce organowej. Poprzez użycie specjalnych technik jak podwójne miechy i kontrolowane ręcznie otwory, a także sterowanie długości słupa powietrza piszczałki, możliwe jest tworzenie szeregu glissand, alikwotów i dźwięków multifonicznych.

Elvira Wersche -The world mandala
Made by sand from all continents and from about 500 places/countries of the world.
The mandala is a network in which sand from al continents and from many different countries in a complex geometric form comes together.
Fine sand from the desert from Mongolie, Sahara, Thardesert (India) side by side with heavy clay soil from England, Poland, Siberia, ... Volcanic soil from Lanzarote, the Etna (Sizilie), Iceland and Pompei.
Red soil from holy places in Jordanie, Egypt, Mexico, Irland... side by side with the subtle rose-white sand from the region between Eufrat and Tigris ( Irak ), the bakermat of mankind.
Sand from Screbrenica, Vietnam, Korea, Senegal, Israel and from the "ground zero" New York side by side with the sand from Granada, Andalusie(Spain ) - a region where Christian, Jews people and Muslim for some hondred years peacefully lived together in a fruitful culturel exchange.
All these different kinds of sand - with various colours and different mineral compilation - show us a piece of earth-history. But at the same time the earth bears many secrets.
Sand is a silent witness of human history and bearer of remembrances.Max Aust: " The earth is made from the dust of her dead bodies." I fall silent when I see the sand from Troje , from the six. layer of excavation (1700 -1250 before Christ).
Life transformed to dust - you feel this mystical quality and it is an essential part of the mandala - installation.
On the first sight the geometric pattern look like a chaos.
Little by little the looker-on discovers a planned/arranged structur with moving energie-centres, depending on the point of view. The original unity of the circle is divided in many parts.

Elvira Wersche was born in Germany in 1948.
She studied art and art-education at the Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig and in Kassel. She graduated on painting and film. She lives in the Netherlands since 1974 and has shown her paintings, installations and performances in different galleries and musea in Germany, Belgium, Poland, Italy and the Netherlands.

Horst Rickels is a composer, performer and instrument builder. He was born in Germany (1947) and has been living in Holland sins 1972.
He has studied piano building at 'Grotrian-Steinweg', Braunschweig and 'Bechstein', Berlin. Trained as a pianist and saxophonist he took part of different improvising and instant composing ensembles, such as 'The Four Winds','Der Junge Hund 'and 'The Maciunas Ensemble'.
He studied electronic music composition with Dick Raaymakers at the Royal Conservatory, The Hague and theory of music with Jan van Dijck at the Brabant Conservatory, Tilburg.
Since the late 70's he has been making installations which feature air-powered objects. His compositions incorporate both the visual and acoustic elements of a space.
He has presented his installations and performances in concert halls, galleries, castles and other odd industrial spaces across Europe from Kraków to Berlin and Amsterdam and in the United States from Houston to Miami and New York City.
Rickels is a lecturer at the 'Design Academy Eindhoven',The Royal Conservatory -'interfaculty ArtScience'-, The Hague and guestprofessor at The RITS,radio-department, Brussels.

Solitude by Horst Rickels
The soundscape Horst Rickels contributes to the World-Mandala is performed with one single organ-pipe.
By using special techniques like dubbel foot-bellows and hand-controlling the tuning hole and the length of the air-column of the pipe,it is possible to produce a range of sliding-tones,overtones and multiphonics.koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
International Visegrad Fund, Bratislava
Fundacja Gaudeamus, Amsterdam
Ambasada Królestwa Holandii, Warszawa

<< back