Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 13
18.00
Bunkier Sztuki
Franziska Baumann & Matthias Ziegler (Zürich)
voice, flutes, electronics
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


Voices & tides
Głosy i Przypływy

Franziska Baumann
głos, elektronika
Matthias Ziegler
flety, elektronika analogowaniedziela, 13 listopada 2005, godz. 18.00
Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a


Franziska Baumann i Matthias Ziegler łączą muzyczne i przestrzenne doświadczenia w utworze powstałym nad Prau Pulté w lecie 2004 roku.
Dymamika "real time" czasu realnego oddziałuje na dźwiękowe wariacje powstałe podczas energetycznego, akustycznego grania. Orkiestrowe dialogowanie , elektroakustyczne "pamiątki dźwiękowe" z Orkadów i Prau Pulte prowadzą w ekscytującej eskapadzie nowych dźwięków. Poprzez zastosowanie techniki i elektroniki muzycy poszerzają tradycyjne spektrum dźwięków.
Rezultatem jest niekonwencjonalne, przestrzenne, wielowymiarowe muzyczne pogranicze na flet i ludzki głos.

Franziska Baumann
- kompozytorka, wokalistka i flecistka, po doświadczeniach z muzyką klasyczną, także współczesną, zajmuje się performances, improwizacją, specjalizuje się w live electronics, instalacjach dźwiękowych i muzyce teatralnej. Jej działania odzwierciedlają zasięg zainteresowań współczesnych kreatywnych muzyków - od muzyki czysto akustycznej po technologię cyfrową, między kompozycją a improwizacją, projektem przestrzennym a koncertem.
Nadzwyczajne możliwości głosu dają jej twórczą siłę, prowadzą do odkrywania muzycznych ścieżek, zanim jeszcze ujawnią się w swoim zapisie. Procesy elektroniczne pozwalają przywoływać bogate światy dźwięku i wyobraźni, a także wizje dźwiękowej architektury. Pozwalają znaleźć środki, aby w pełni wykorzystać przestrzenne możliwości głosu, by był odczuwalny, by służył szerokiej wizji muzyki - dźwięku, rytmu, melodii, harmonii barw, dźwiękowej fantazji i ludzkich uczuć. Jako rezydentka w STEIM "Studio for ElectroInstrumental Music" w Amsterdamie, wykorzystuje system interaktywny SensorLab, powstały w oparciu o cyberglove, który umożliwia kontrolę artykulacji głosu, dźwięków i przestrzeni w czasie realnym poprzez gest i ruch. Daje koncerty solowe, występuje w wielu zespołach, bierze udział w rozmaitych projektach medialnych (dźwięk w przestrzeni, teatr, sztuka wizualna, taniec), nagrywała z wieloma muzykami, takimi jak: Michel Wintsch, Jürg Solothurnmann, Christoph Baumann, ErikM, Günther Müller, Fred Frith, Bernhard Trontin, Fritz Hauser, Jean Jacques Pedretti, Hervé Provini, Saadet Türköz, Andres Bosshard, Lucas Niggli, Charlotte Hug. Koncertowała w USA, Holandii, Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii. Brała udział w festiwalach: "Audio Art" w Krakowie, "Limbo" w Plasach ,"Wie es Ihr gefällt" w Berlinie; "Knoten", w Bernie, w "Performance Festival" w Rzymie, "AMR Festival 2002" w Genewie, "Festival 2002" w Zürichu & Basel etc. Franziska Baumann otrzymała wiele grantów, stypendiów i zamówień od zespołów, solistów, radia i telewizji. Każdy jej spektakl jest unikalnym doświadczeniem słuchania "kalejdofonicznego" - to pomysł na przestrzeń akustyczną, która jest powiązana zarówno słuchowo jak i dramatycznie z miejscem każdego koncertu.

Matthias Ziegler - jeden z najbardziej wszechstonnych i nowatorskich flecistów na świecie. Wykonuje zarówno tradycyjną muzykę na flet, jak i muzykę współczesną i konceptualną oraz muzykę łączącą klasykę z jazzem. W związku z tym jego występy mają różnorodny kontekst - gra na pierwszym flecie w orkiestrze w Zürichu, koncertuje z perkusistą Pierrem Favre, występuje z pianistą Georgem Gruntzem,oraz z amerykańskim kontrabasistą Markiem Dresserem. Jest także członkiem "Collegium Novum Zürich", gdzie pracuje z takimi artystami jak: Mauricio Kagel, Heinz Holliger i George Crumb. Występował w USA, Japonii, Australii, Południowej Ameryce i Izraelu. Wiele nagrań CD dokumentuje jego muzyczne zainteresowania. Obecnie naucza w Musikhochschule Winterthur w Zürichu. Matthias Ziegler poszukując nowych dźwięków ogromnie poszerzył ekspresyjny potencjał tradycyjnego i elektroakustycznie amplifikowanego fletu. Amplifikowanie fletu pozwoliło mu podnieść głośność mikrodźwiękowych struktur fletu do poziomu słyszalności. Zaispirowani nowym wymiarem dźwięku tych instrumentów, kompozytorzy tacy jak: Michael Jarrell ze Szwajcarii, Benjamin Yusupov z Tadżygistanu, Mathias Rüegg z Vienna Art Orchestra i Amerykanin Mark Dresser napisali dla niego utwory. Matthias Ziegler gra na flecie pochodzącym z pracowni Louisa Lota (1880), na ćwiećtonowym flecie systemu Brannen/Kingma, na altowo-basowym flecie produkcji Evy Kingma (Holandia) a także na własnego pomysłu "Matusiflute"- unikalnym instrumencie z wibrującą membraną. Jego flet kontrabasowy został skonstruowany przez Kotato Fukushima (Japonia). Jego solowe CD "Uakti" dostępne w New Albion Records.

Voices & tides in concert

Franziska Baumann, voice, electronics
Matthias Ziegler, flutes, inside analog electronic

Franziska Baumann and Matthias Ziegler combine the musical and spatial experiences of their work at Lake Prau Pulté during summer 2004.
Real time dynamics react with sound variations creating an energetic accoustic play. Chambermusic dialogues, electro accoustic "sound memories" of the Orkney Islands and Prau Pulte lead to exciting new sound scapes.
The musicians broaden the traditional sound spectrum by integrating extended techniques and electronics. The final result is an unconventional multi-dimensional music bordering on flute and human voice.

Franziska Baumann
After a training in classical music that included "contemporary" trends, the composer, vocalist and flautist Franziska Baumann has made a name for herself as a performer, improviser and specialist in live electronics, and for her sound installations and theatre music.
This spectrum reflects the immensely diverse perspectives of today's creative musicians: from purely acoustic music to sensors and digital technology, between the two poles of composition and improvisation, between spatial sound projects and concert performances.
For her the extraordinary possibilities of the voice lead to an essential creative power, to reveal music's path before it come to light in writing, its story before history, its previous life. To across the limitations of the body, cultural density, epochs, genres and cathegories to the vitality of the moment. Adventure's rigor and the discipline open the way to new senses: exploration of the body in play.
Electronic processes allow to project rich sound worlds and imagination, also visions of sound architecture. To find solutions to fully expand and project the voice to make it perceivable to the public to the service of a broad musical vision, of sounds, rhythm, melody, harmony(colors), sound fantasy and human feeling.
As "artist in residence" in the STEIM "Studio for ElectroInstrumental Music", Amsterdam, she developed an interactive SensorLab based cyberglove to enable her to control articulations of voice, sounds and space in real time via gesture and movement.
She has developed her sound language in various ways: from solo concerts, various small and large groups, via projects spanning several media (sound in space, theatre, radio, visual art, dance), to recording with musicians such as Michel Wintsch, Jürg Solothurnmann, Christoph Baumann, ErikM, Günther Müller, Fred Frith, Bernhard Trontin, Fritz Hauser, Jean Jacques Pedretti, Hervé Provini, Saadet Türköz, Andres Bosshard, Lucas Niggli, Charlotte Hug, the dancer Valerie Métivier and others.
Concert tours have taken her to the USA, the Netherlands, Poland, the Czech and Slovak Republics, Romania, Italy and Germany, and to festivals such as "Audio Art" in Cracow (P); "Limbo", Plasy (CZ); "Wie es Ihr gefällt", Berlin; "Knoten", Bern; Performance Festival, Rome; AMR Festival 2002. Geneva; taktlos Festival 2002, Zürich & Basel etc.
Franziska Baumann is the recipient of numerous grants and scholarships and gets commissions by ensembles, soloists, radio and TV.
Each performance offers a unique experience of kaleidophonic* listening. A concept of acoustic space that is connected both aurally and dramatically with each concert venue. Live vocal actions, songs, moods, vibrations and movements in space, which can change their state in a multiplicity of ways, from filaments of sound to strong flows, to solid blocks of sound, which then fragment.

Matthias Ziegler is one of the world's most versatile and innovative flutists.
He is committed both to the traditional literature for flute as well as to contemporary music and concepts that cross the boundaries between classical music and jazz.
Accordingly, his performances take place in a vast range of contexts: he plays principal flute with the Zurich Chamber Orchestra, has toured with the percussionist Pierre Favre and performed with the pianist George Gruntz as well as with the American contrabass player Mark Dresser. He is also a member of the "Collegium Novum Zurich", where he has worked with Mauricio Kagel, Heinz Holliger and George Crumb.
Concert tours have brought him to the US, Japan, Australia, South America and Israel. Many recordings on CD document his inclusive musical interests.
Matthias Ziegler currently teaches at the Musikhochschule Winterthur Zurich.
Searching for new sounds he enormously broadened the expressive potential of the traditional flute and the electroacoustically amplified contrabass flute.
Amplifying the flute allows him to increase the volume of the microsound structures of the flute to an audible level. Inspired by the new dimension of sounds of these instruments, composers such as Michael Jarrell from Switzerland, Benjamin Yusupov from Tadjikistan, Mathias Rüegg from the Vienna Art Orchestra and the American Mark Dresser wrote flute concertos for him.
Matthias Ziegler performs on a flute manufactured by Louis Lot (1880), on a quartertone flute Brannen/Kingma system, on a Alto- and Bassflute by Eva Kingma (Holland) as well as on his own invention, the "Matusiflute", a uniquely designed instrument with a vibrating membrane. His contrabassflute has been constructed by Kotato Fukushima (Japan).
Matthias Ziegler's solo CD "Uakti" is available on New Albion Records.koncert wspierany przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
Pro Helvetia, Zürich
International Visegrad Fund, Bratislava

<< back