Muzyka Centrum Art Society
Polish-Hungarian Friendship Society
Academy of Music, Cracow
Bunkier Sztuki
Euro Art Zone Festival
Audio Art 2005
13. Audio Art Festival
Cracow, Poland
November 12
18.00
Turlej Gallery
Edwin van der Heide (Rotterdam)
IFFR, Sound Modulated Light - interactive sound/light installation (till November 15)
<< back

Stowarzyszenie Artystyczne "Muzyka Centrum"
Akademia Muzyczna w Krakowie
Bunkier Sztuki
Zarząd Międzywojewódzki Towarzystw Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Euro Art Zone Festival
Festiwal Audio Art '05


Edwin van der Heide
(Rotterdam)

IFFR
Sound Modulated Light

instalacja interaktywnasobota, 12 listopada 2005, godz. 18.00
Galeria FT, ul. św. Jana 2

instalacja czynna do 15 listopada 2005Edwin van der Heide (1970, Holandia) studiował sonologię w Royal Conservatory, którą ukończył w 1992 roku. Pracuje jako niezależny artysta, zajmując się dźwiękiem, przestrzenią i interakcją. Jego obecną pracę trudno zdefiniować używając tradycyjnej terminologii muzycznej - sztuka dźwiękowa lub media-art, ponieważ często pracuje na granicy właściwości użytych mediów. Oznacza to, że medium nie jest medialne, ale badane i redefiniowane. Chociaż cechy języka muzycznego są używane podczas pracy, nie znaczy to, że forma prezentacji jest koniecznie związana z formą koncertu znanego w muzyce. Rezultatem może być instalacja, performance lub sztuka otoczenia. Od 1995 Edwin van der Heide jest nauczycielem Obrazu i Dźwięku, a od dwóch lat naucza studentów programu Master of Mediatechnology w Leiden University.
W 1989 roku Edwin van der Heide zaczął prezentować performances z wykonanymi na zamówienie instrumentami sensorycznymi. Pozwoliło to na mocne fizykalne działanie i nacisk samego dźwięku. Kierował formacją Sensorband w latach 1993-1994.
Podczas występów coraz bardziej interesowała go przestrzeń/przestrzenie. Zdał sobie sprawę, że mogło by być możliwe traktowanie przestrzeni jako instrumentu, a nawet o jeden krok dalej, podejście do ludzkich zmysłów i percepcji publiczności jako instrumentu, na który można komponować. Od lat skoncentrowany na swojej pracy zmieniał dźwiękowe, interaktywne i przestrzenne instalacje. Wykonawczy aspekt jest nadal prezentowany w części pracy, jednak nacisk przesuwa się bardziej w kierunku otoczenia, a mniej koncentruje się na wykonawcy.
http://www.evdh.net

Sound Modulated Light #1' (Światło Modulowane Dźwiękiem #1) to przestrzeń światła i dźwięku. Dźwięk nie jest obecny akustycznie lecz jest emitowany poprzez światło. Źródła światła roznoszą dźwięk. Każde źródło światła w zaaranżowanej przestrzeni pełni podwójną rolę. Jest część światła i część dźwięku. Dźwięk jest przetwarzany na wierzchołku, szczycie światła, w znaczeniu intensywnej modulacji. Światła migoczą z szybkością nie odbieraną przez ludzkie oczy. Zwiedzający instalację otrzymują specjalne ręczne urządzenia, które tworzą modulowane światło słyszalne jako dźwięk ze słuchawek. Równowaga między różnymi dźwiękami zależy od światła padającego na odbiornik. Dźwięk zmienia się, towarzysząc ruchom zwiedzających, bowiem każde światło emituje inny dźwięk. Przestrzeń dynamicznie się zmienia. Zmienia się świetlna kompozycja, jak i powiązana z nią kompozycja dźwiękowa.

Edwin van der Heide (1970, Holland) studied Sonology at the Royal Conservatory, where he graduated in 1992. He is working as autonomous artist in the field of sound, space and interaction. His current work is hard to define in the traditional terms of music, sound art or media art because he is often working on the edge and the characteristics of the used medium. In this sense the medium does not just mediate but is being explored and redefined. Although qualities of musical language are being used in the development of the work it does not mean that the presentation form of the work is necessarily related to the concert form known in music. The result can either be an installation, a performance or an environment. In 1995 he was invited to become teacher Image and Sound and since two years he also teaches for the students of the Master of Mediatechnology program at Leiden University. In 1989 Edwin van der Heide started giving performances with custom build sensor based instruments. This let to a from of music with a strong physical approach and an emphasis on sound itself. The formation of Sensorband in 1993/1994 was a continuation in this direction. While performing he developed more and more an interest in space/spaces. He realised that it would be possible to approach a space as an instrument and, even one step further, to approach the human senses and the perception of the audience as an instrument for which you could compose. Over the years the focus of his work has shifted to sound installations, interactive installations and environments. The performance aspect is still present in part of the work but the emphasis has shifted to the content of the environment and less focus on the performer.

Sound Modulated Light #1' is environment of light and sound. The sound is not present acoustically but is radiated by the lights. The light sources are the carriers for the sound. Every light source in the arranged space has a double role. It's part of the light design and part of the sound design. The sound is modulated on top of the light by means of intensity modulation. The lights are flickering but mostly with a speed which can not be perceived by the human eye. The visitors of the installation get a special hand held device which makes the modulated light audible as sound on a headphone. The balance between the different sounds depends on the light falling on the receiver. The sound changes according to the visitor's movements because every light is radiating a different sound. The space itself is dynamically changing over time. The light composition is changing and the interrelated sound composition as well.projekt wspierany jest przez:
Ministerstwo Kultury
Urząd Miasta Krakowa
Mondriaan Foundation, Amsterdam
Royal Dutch Embassy, Warsaw

<< back