Audio Art Festival 2002

November 2, 18.00, Bunkier Sztuki

Io Casino & Victor Nubla

Io Casino & Victor Nubla (Barcelona)
DEDO - voices, electronics